Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
1.Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en Moon Soon. Zij zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Moon Soon en de klant met betrekking tot het geheel van de aan Moon Soon toevertrouwde werken en leveringen of andere overeenkomsten, alsook iedere aanbieding of offerte. 
1.2. Onderhavige voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht vorige correspondentie en ongeacht andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook van de klant. Afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
2. Aanbiedingen en aanvaarding van de overeenkomst
2.1. Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Moon Soon is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en/of afwijkingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden gelden als niet overeengekomen wanneer en zolang zij niet schriftelijk door Moon Soon zijn bevestigd. 
Tenzij anders vermeld zijn de door Moon Soon uitgebrachte offertes geldig voor een termijn van 30 dagen. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant, ook wanneer dit niet afzonderlijk is vermeld in de aanbieding of offerte. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door de klant verstrekte informatie, waarbij Moon Soon mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie. De plannen, opgaven en berekeningen verstrekt door Moon Soon blijven haar exclusieve eigendom en kunnen slechts met haar toestemming aan derden worden meegedeeld
Catalogi, folders en prijslijsten gelden slechts als aanwijzing en verbinden Moon Soon niet. Hoewel de informatie in onze documentatie en op de website met de grootste nauwkeurigheid is opgezet en wordt bijgehouden, zijn wijzigingen en/of onjuistheden van de producten, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Moon Soon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie.
2.4. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs is overeengekomen. Meerwerken mogen met alle middelen van recht worden bewezen. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werken en leveringen, zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van Moon Soon inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de activiteiten zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk  zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uur vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.
 
3. Uitvoering van de overeenkomst, leveringen en termijnen
3.1. De door Moon Soon opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en zijn niet verbindend. Een laattijdigheid in de levering of uitvoering geeft de klant niet het recht de overeenkomst op te zeggen of schadevergoeding te vorderen, noch om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of Moon Soon ertoe dwingt de opdracht tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, overstromingen of andere natuurverschijnselen, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, energievoorziening enz., die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. De tijdelijke opschorting van de uitvoeringen/opdracht door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn wordt verlengd met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de uitvoering weer op te starten. 
3.2. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Moon Soon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Moon Soon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Moon Soon zijn verstrekt, heeft Moon Soon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
3.3. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten, zelfs wanneer Moon Soon instaat voor het vervoer. De klant staat vanaf de levering in voor gebeurlijke schade aan de goederen. Indien de levering franco op de locatie van de activiteiten of het magazijn is overeengekomen, is Moon Soon, zijn onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale manier bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijft het risico verder geheel ten laste van de klant.
3.4. De klant is gehouden de zaken af te nemen op het moment dat Moon Soon deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Moon Soon gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant, nadat Moon Soon de klant van dit voornemen op de hoogte heeft gebracht. Alle kosten van opslag zijn alsdan voor rekening van klant.
 
4.Plaats van de opdracht/uitvoering
4.1. Bij aanvang van de werkzaamheden dient de plaats van montage duidelijk afgebakend te zijn, zodat de monteurs de juiste plaats van installatie kunnen bepalen. Bijkomende afspraken ten aanzien van de grond, verordeningen of gemeentewetten die de montage kunnen beïnvloeden moeten door de opdrachtgever aan Moon Soon ter hand worden gesteld uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden. 
De opdrachtgever stelt Moon Soon tijdig (uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden) in kennis van de ligging van ondergrondse leidingen/kabels zodat Moon Soon maatregelen kan treffen teneinde beschadigingen aan deze leidingen/kabels te vermijden. De opdrachtgever zal de plannen met betrekking tot deze leidingen/kabels, of bij gebreke daaraan een  getekende schets met de situering van de leidingen/kabels aan Moon Soon ter beschikking stellen. Wanneer de ligging van leidingen/kabels de werkzaamheden hinderen of speciale oplossingen vereisen, zullen deze als meerwerk verrekend worden
Alle opdrachten waarbij administratieve vergunningen bij zijn betrokken, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
4.2. De prijzen zijn gecalculeerd voor obstakelvrije ruimtes, vrij toegankelijk voor de monteurs. Extra werkzaamheden i.v.m. de ondergrond (gesteente, fundamenten, leidingen), de toegang evenals vertragingen die hieruit voortvloeien, worden apart in rekening gebracht. Deze vertragingen geven aanleiding tot verlenging van de leveringstermijn zoals voorzien in artikel 3.1.  
De klant dient ervoor te zorgen dat de uitvoering onmiddellijk kan worden aangevat. Bij gebrek hieraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten die voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De locatie van de activiteiten dient door de klant gratis worden voorzien van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de locatie van de activiteiten geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.
 
5. Aansprakelijkheid voor schade
5.1. De klant is tegenover Moon Soon aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de locatie aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duidt. De klant zal Moon Soon ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. 
Moon Soon is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de locatie van de activiteiten, alsook tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is tegenover Moon Soon en via integrale vrijwaring van onze firma tegenover derden, aansprakelijk voor elke schadeverwekkende handeling toegebracht door, of via de aan Moon Soon door de klant toevertrouwde materialen of uitvoeringen van welke aard ook.
5.3. Indien de aansprakelijkheid van Moon Soon toch in het gedrang zou zijn gebracht zal deze aansprakelijkheid zijn beperkt tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de genoegzaam naar recht bewezen fouten.
 
6. Beëindiging
6.1. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, hetzij vóór of tijdens de uitvoering van de opdracht, is enkel mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal zijn gehouden de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde opdracht, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20% van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.
6.2. Moon Soon heeft het recht de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder enige schadeloosstelling voor de klant, indien de klant geen gevolg heeft aan de vraag tot om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst waarborgen te stellen voor de betaling van de prijs. Dit geldt eveneens indien de financiële situatie van de klant dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit of voor het verlies van de waarborgen. Dit is onder meer het geval bij onbekwaamverklaring, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, vrijwillige of gerechtelijke vereffening, etc. 
 
7.Aanvaarding van de goederen en/of het werk
7.1. Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de klant uitdrukkelijk dat de goederen beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van zichtbare gebreken. Andere gebreken moet de klant binnen de 48 uur na ontvangst schriftelijk melden via fax of aangetekend schrijven, dit op straffe van verval van recht. Moon Soon is niet gehouden tot vrijwaring voor gebreken die laattijdig worden gemeld. 
7.2. In geen geval is Moon Soon aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, in goederen en materialen die door de klant, hun onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd. Moon Soon is evenmin aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van de klant, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen.
 
Wanneer de aansprakelijkheid van Moon Soon in het gedrang zou zijn gebracht is haar vrijwaringsplicht beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van (een gedeelte van) de koopprijs, zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven. Moon Soon is niet gehouden tot vergoeding van enige andere schade, daarin begrepen eventuele gevolgschade. 
Moon Soon is nooit aansprakelijk voor schade die te wijten is aan onjuiste en/of onvolledige gegevens afkomstig van de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie (zoals de ligging van ondergrondse leidingen en kabels, gemeenteverordeningen, etc.). 
7.4. Moon Soon is steeds bevoegd de schade van de klant zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de klant alle medewerking zal verlenen. De klant is verplicht zijn schade zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
 
7.5. Indien het een zonnezeil structuur betreft zal deze normale weersomstandigheden kunnen trotseren. Moon Soon staat niet in voor schade door storm, vuur of vandalisme of enige andere omstandigheid buiten de wil en buiten het toedoen van Moon Soon. 
7.6. Kleurafwijkingen en vormveranderingen in vergelijking met de productbeschrijving, die de kwaliteit en functie niet wezenlijk aantasten, evenals geringe afwijkingen van gewichten en afmetingen, worden niet als gebreken beschouwd en kunnen geen aanleiding tot verbreking of schadevergoeding.
 
8.Oplevering
8.1. Indien  geen formele oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven van de klant binnen de 48 uur vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
8.2. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken/activiteiten daarin vermeld of virtueel begrepen.
8.3. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijk gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het product door de klant of zijn gemachtigde worden aanzien als de definitieve en onherroepelijk aanvaarding van de werken/activiteit. 
 
9.Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsook de uitgevoerde opdrachten blijven eigendom van Moon Soon tot alle verplichtingen uit alle met Moon Soon gesloten overeenkomsten volledig zijn nagekomen. Dit geldt evenzeer indien de opdrachten, leveringen, goederen of materialen van Moon Soon slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zouden toebehoren.
9.2. Het is de klant niet toegelaten de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, of enige wijziging aan te brengen aan de goederen of het werk. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Moon Soon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
9.3. Voor het geval dat Moon Soon zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant nu reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Moon Soon of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Moon Soon zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
 
10.Betalingsmodaliteiten
 
10.1. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Moon Soon behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen vóór de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang van de werken.
10.2. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een intrest van 12 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling. Tevens wordt het verschuldigd saldo in hoofdsom verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15 % op dit verschuldigd saldo in hoofdsom, met een minimum van 200 € en een maximum van 2.000 €.
10.3. Alle in redelijkheid door Moon Soon in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, zijn ten laste van de klant.
10.4. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren  leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. 
10.5. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen gebeuren via aangetekende brief aan Moon Soon binnen de week vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van de factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.
 
11.Garantie
11.1. Indien volgens de overeenkomst conventionele garantie wordt gegeven herstelt Moon Soon de gebreken die bij normaal gebruik van de geleverde zaken optreden kosteloos. Moon Soon stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van herstel. Moon Soon is ook bevoegd te besluiten tot vervanging. Als Moon Soon besluit tot vervanging en koper een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.
11.2. Indien de door Moon Soon geleverde goederen door de klant of door derden worden geplaatst, is koper zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- en montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor applicatie, ongeacht eventueel door Moon Soon gegeven adviezen of beoordelingen. Moon Soon geeft in dit geval geen enkele garantie. 
11.3. Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Evenmin kan aanspraak op garantie worden gemaakt in de navolgende gevallen: veranderingen in of aan de geleverde zaak zijn aangebracht door derden, materiële en constructieve gebreken die niet door Moon Soon of haar leveranciers of onderaannemers zijn veroorzaakt,   gebreken of schade die is ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, onder meer het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing, beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,   schade ontstaan als gevolg van vandalisme in de breedste zin, bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera), wanneer de klant Moon Soon niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek, en wanneer de klant in gebreke blijft om aan zijn eigen verplichtingen te voldoen. 
11.4. Uit hoofde van onze leveringen beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet zijn verwerkt of behandeld. In iedere veronderstelling beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerkosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding worden gevorderd.
 
12.Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1. Alle overeenkomsten tussen Moon Soon en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch Recht, ook wanneer de klant zijn woonplaats of zetel in het buitenland heeft, en ook wanneer de leveringen of het werk in het buitenland worden uitgevoerd. 
12.2. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk of het vredegerecht OVERIJSE-ZAVENTEM bevoegd. 
 
_______________________